Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gozdowo


Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo, w szczególności dotyczące:

 

1.      Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

 

a)      prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i  rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b)      uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)      mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

 

2.      Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

 

a)      średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)      liczby osób korzystających z tych pojemników.

 

3.      Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4.      Innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

5.      Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6.      Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7.      Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§2

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

 

 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki bądź kontenery, wymienione w  Rozdziale III § 3, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 1. Selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a)      przeterminowanych leków i chemikaliów

b)      zużytych baterii i akumulatorów

c)      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

d)      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

e)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych

f)       zużytych opon

g)      odpadów zielonych

h)      papieru

i)        szkła

j)        tworzyw sztucznych

k)      metali

l)        opakowań wielomatertiałowych

m)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji

n)      popiołu.

 1. Do czasu zorganizowania stałego punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady wymienione w §2 ust.2 lit. a, c, d, e, f, k, n, należy przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów, które będą prowadziły zbiórkę 2 razy w roku.
 2. Odpady, o których mowa w §2 ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.
 3. Przeterminowane leki, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia.
 4. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie miejsc użytku publicznego tj. w Szkołach, Urzędzie Gminy w Gozdowie oraz Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
 5. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.
 6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji  w tym  także odpady zielone, należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów itp. ) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy. W przypadku nie posiadania przydomowego kompostownika, zebrane odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i przekazać uprawnionemu podmiotowi.
 7. Papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, lub workach foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie osiedli. popiół, należy gromadzić w metalowych pojemnikach i przekazać uprawnionemu podmiotowi.
 8. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.
 9. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani gromadzić ścieki bytowe i gnojowicę w oddzielnych zbiornikach.
 10. Właściciele nieruchomości są zobowiązani:

a)      do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

b)      uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich  w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych:

a)      na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b)      na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

 1. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób właściwy.

 

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 3

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1.      pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów

2.      pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów

3.      pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów

4.      pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów

5.      pojemniki (KP 7) o pojemności 7 m3;

6.       pojemniki typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe) o pojemności 1,5 m3

7.      worki o rozmiarach 60 l, 80 l, 120 l i 240 l, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego:

a)      Niebieski – papier

b)      Żółty -  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

c)      Zielony – szkło

d)      Brązowy – odpady ulegające biodegradacji

8.      kosze uliczne o pojemności od 20l do 60l

9.      dopuszcza się inne pojemniki i kontenery.

 

§ 4

Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 

 1. dla nieruchomości zamieszkałych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a)      dla niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych), 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

b)      dla odpadów zbieranych  selektywnie, 10 l na mieszkańca , jednak co najmniej 1 worek o pojemności 60l na określony rodzaj odpadu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe , odpady komunalne ulegające biodegradacji z zastrzeżeniem Rozdziału II § 2 ust 8, na każdą nieruchomość.

2.      właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do cyklu odbioru minimum 1 raz w miesiącu:

a)      dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

b)      dla szkół i przedszkoli i innych placówek oświatowych wszelkiego typu 2 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,

c)      dla lokali handlowych  50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l-120 l na lokal,

d)      dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l-120 l na każdy punkt,

e)      dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych minimum 1 pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników,

f)       w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady,

g)      w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie co najmniej 1 pojemnika KP 7.

           

§ 5

 

1.      Pojemniki, o których mowa w Rozdziale III § 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady. Pojemniki muszą być ustawione w widocznym miejscu.

2.      Pojemniki, o których mowa w Rozdziale III § 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i stanie technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich szczelności.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych  do użytku publicznego

 

§ 6

 

 

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2.      Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub/i  workach.

3.      Zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach, należy przekazać odbiorcy odpadów wyłonionym przez Gminę w drodze przetargu.

4.      Odpady komunalne typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji , zgromadzone w workach o odpowiednich kolorach należy przekazać uprawnionemu podmiotowi.

5.      Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

6.      Pozostałe odpady zebrane selektywnie, należy zagospodarować w sposób wskazany w Rozdziale II § 2 niniejszego Regulaminu.

  

§ 7

 Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji i opakowania wielomateriałowe z terenu nieruchomości 1 raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem odbierającego odpady.

 § 8

 1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 

2.      Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 6 miesięcy , z zastrzeżeniem ust. 1.

3.      W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Gozdowo na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

 

ROZDZIAŁ V

 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

                                                           

§9

1.      Instalacje regionalne do obsługi regionu płockiego:

a)      Instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania (MBP):

b)      Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., gm. Stara Biała

c)      Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostowni odpadów posortowniczych i zielonych selektywnie zebranych zlokalizowana w m. Poświętne

d)      Składowisko odpadów w m. Rachocin, gm. Sierpc.

2.      Instalacje do zastępczej obsługi regionu płockiego:

a)      Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Rachocin – Zakład Usług Komunalnych w Sierpcu

b)      Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Żuromin

c)      Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Sochaczew.

 1. Kompostownie odpadów zielonych:

a)      Kompostownia odpadów zielonych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., gm. Stara Biała

b)      Kompostownia odpadów zielonych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. w m. Poświętne.

4.      Zastępcze składowiska odpadów komunalnych spoza regionu, wyznaczone do obsługi regionu płockiego:

a)      Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne planowane w ramach rekultywacji zbiornika akumulacji ścieków cukrowniczych w m. Kalinowiec, gm. Płoniawy – Brawura.

 

§ 10

 

 Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości.

 

§ 11

 

 

Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do działań, zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych.

 

 

§ 12

 

 

 

 

Gmina, będzie podejmować działania mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej gospodarki odpadami i ograniczania ilości powstających odpadów.

 

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 13

 

1.      Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2.      Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3.      Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a)      właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,  wyłącznie przez osoby dorosłe,

b)      zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4.      Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5.      Zabronione jest:

a)      pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

b)     wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

c)      wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6.      Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych, na drogach oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

7.      Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując ją uprawnionemu podmiotowi.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 14

 

1.      Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2.      Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

a)      zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego Regulaminu,

b)      przestrzegać przepisów sanitarno-porządkowych,

c)      nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

d)      nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory.

 

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 15

 

 

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

 

2.      Obowiązkową deratyzację, należy przeprowadzać  na obszarze obiektów użyteczności publicznej, zabudowie mieszkaniowej wielolokalowej, a także na obszarze magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa bądź przechowywania czy składowania produktów rolno-spożywczych. Ponadto deratyzację należy również prowadzić na obszarach, gdzie jest prowadzona hodowla zwierząt.

3.      Deratyzacja powinna być prowadzona 1 raz w roku w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy w terminie od 15 października do 15 listopada.

4.      W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji poza  wskazanym terminem w ust.3.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

 

ontrolę w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, będzie sprawowała Straż Gminna w Gozdowie.

 

 

 

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman