POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY W GOZDOWIE


SYSTEM ZARZĄDZIANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008.

 
Nadrzędnym celem Urzędu Gminy w Gozdowie jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych Klientów, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i jej skuteczne zarządzanie.

Przyjmując ten priorytet, działamy na rzecz stałego podnoszenia jakości obsługi Klientów oraz tworzenia profesjonalnej administracji samorządowej.

Uznając za niezbędne i celowe wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, doskonalimy przyjęty system organizacyjny opierając się na sprawdzonych standardach zarządzania, w tym wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Misja Urzędu:

„Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Gminy i jego społeczności”.

Misję Urzędu stanowiącą element Polityki Zarządzania Jakością realizujemy poprzez poniższe cele strategiczne:

- usprawniamy obsługę Klientów, doskonaląc jakość i terminowość świadczonych usług,
- służbę w administracji samorządowej pełnimy sumiennie, z poczuciem godności własnej i poszanowaniem godności innych, kierując się zasadami etyki,
- zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę wyłonioną w procesie otwartego i sprawiedliwego naboru,
- stwarzamy pracownikom Urzędu możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji,
- zapewniamy pełne uczestnictwo kierownictwa Urzędu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością,
- doskonalimy organizację pracy w Urzędzie, zapewniając sprawny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i w kontaktach zewnętrznych,
- wdrażamy i stosujemy nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę Urzędu oraz kontakt z Klientami,
- prowadzimy stały przegląd systemu zarządzania jakością i regularnie oceniamy efekty naszych działań,
- tworzymy przyjazne relacje z innymi organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi na terenie Gminy.

Zapewniam stały nadzór nad realizacją Polityki Jakości, przestrzeganiem procedur i wymagań systemu zarządzania jakością , wraz z ciągłym doskonaleniem jego skuteczności i uznaję za jeden z podstawowych celów Urzędu Gminy w Gozdowie.

Wójt Gminy
Dariusz Kalkowski
 

Gozdowo, dnia 20 października 2009r.


Karty usług realizowanych przez Urząd Gminy w Gozdowie
(wykaz załatwianych spraw wraz ze wzorami wniosków do pobrania).

 1. Urząd Stanu Cywlinego (kliknij)
 2. Ewidencja Ludności   (kliknij)
 3. Dowody Osobiste   (kliknij)
 4. Referat Finansowy - podatki, zaświadczenia (kliknij)
 5. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   (kliknj)
 6. Dzialałność gospodarcza   (kliknij)
 7. Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy, podział nieruchomości   (kliknij)
 8. Usuwanie drzew  i krzewów    (kliknj)
 9. Zajęcie pasa drogowego    (kliknij)
 10. Uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych   (kliknij)
 11. Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników   (kliknij)
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman